.

.

lunes, 30 de septiembre de 2013

UNA ALTRE BONA NOTÍCIA!!!!

El Parlament de Catalunya ha aprovat (amb el vot a favor de tots els grups, excepte PP i C’s) la proposta de resolució número 11 presentada per ICV-EUiA i la CUP i gestada dissabte passat a l’assemblea de la PAF a Riudaura instant al Govern a prohibir legislativament el fracking, denegar formalment les sol·licituds Darwin i Leonardo, fer front a les prospeccions i explotacions que pugui imposar l’Estat i que afectin a Catalunya i comprometent-se amb promoure el desenvolupament de les renovables.


Proposta de resolució transaccional 9 | reg. 36390)
 Proposta de resolució núm. 11
Sobre l’extracció d’hidrocarburs per fracturació hidràulica
Vist el contingut i les conclusions de l’«Informe del grup de treball sobre l’extracció d’hidrocarburs per fracturació hidràulica» formulat per encàrrec del govern de la Generalitat.
Atès el posicionament manifestat pel govern de la Generalitat, en la Compareixença del H.C. d’Empresa i ocupació davant la Comissió d’estudi sobre les tècniques d’explotació d’hidrocarburs no convenci­onals per tècniques de fractura hidràulica, en el sentit que el govern pensava denegar els permisos actualment en tràmit denominats, Darwin i Leonardo.
Atès que, a més d’aquests expedients cal tenir en compte l’existència d’expedients d’exploració davant la costa catalana i de supracomuni­taris, que es tramiten per l’Administració general de l’Estat.
Vist que el Govern de l’Estat està impulsant una nova legislació que, a part de nous requeriments d’avaluació ambiental del expedients d’exploració de gas d’esquist, pot comportar una interferència en les competències de la Generalitat de Catalunya en aquestes matèries.
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1) Emetre, el més aviat possible, les corresponents resolucions de­negatòries de les sol·licituds de prospeccions anomenades Darwin i Leonardo, en base a les conclusions de l’«Informe del grup de treball sobre l’extracció d’hidrocarburs per fracturació hidràulica» i als compromisos del Govern.
2) Presentar i promoure, dins de l’actual període de sessions parla­mentàries, els projectes legislatius necessaris en els àmbits de l’or­denació territorial, de l’urbanisme, del medi ambient i de mines, per impedir que en el futur es puguin executar projectes de prospeccions i explotacions de combustibles fòssils, en el territori de Catalunya.
3) Realitzar totes les gestions i tràmits necessaris, inclosa la interpo­sició dels recursos administratius i competencials que calguin, da­vant l’Administració central de l’Estat, per oposar-se a la realització de prospeccions i explotacions d’hidrocarburs no convencionals tant davant la costa de Catalunya com en àmbits dits intercomunitaris, ac­tualment en tràmit, en especial els previstos amb continuïtat al País Valencià i l’Aragó, pel que puguin afectar a la contaminació de les aigües que aboquen a la Conca de l’Ebre i que passen per Catalunya, així com la contaminació a la capçalera del riu Noguera ribagorçana.
4) Promoure l’actualització del Pla d’Energia de Catalunya per incre­mentar les previsions de producció d’energies renovables i fomentar la generació distribuïda, l’autoconsum, l’estalvi i l’eficiència ener­gètiques, ampliant els objectius mínims fixats per la Unió europea.

No hay comentarios: